DIY Sensorik Matten für Kinder – Sinneswahrnehmung mit den Füßen

By | January 27, 2020

DIY Sensorik Matten für Kinder – Sinneswahrnehmung mit den Füßen

DIY sensor mats for children – sensory perception with your feet – little love